Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

RPM International Inc. (“BEDRIJF”) onderhoudt deze website op www.rpminc.com en de bijbehorende websites, webpagina's, inhoud en andere materialen waar deze Gebruiksvoorwaarden van de website aan gekoppeld zijn (gezamenlijk de “Site”) om gebruikers (ook “u”) informatie te verstrekken over het BEDRIJF, de industrie en de producten.   Uw toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, ons Privacybeleid, te vinden op https://www.rpminc.com/privacy-policy en alle toepasselijke wetten.  Door de Site te bezoeken, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en ons Privacybeleid. U dient de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid vaak door te lezen, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en de gewijzigde voorwaarden zullen uw gebruik van de Website bepalen.   Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Site daarna en uw voortgezet gebruik van de Site nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Alle nieuwe functies die de Site aanvullen of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Website.

Over het algemeen

U bent vrij om de Site te bezoeken, om toegang te krijgen tot periodieke e-nieuwsbrieven, technische bibliotheken, productcatalogus(sen) te bekijken, vragen in te dienen, deel te nemen aan wedstrijden, promoties, enquêtes of andere diensten en om alle andere informatie op de site te bekijken.  Dit en al het andere door het BEDRIJF goedgekeurde materiaal dat beschikbaar is op de Site wordt aangeduid als “Gelicentieerde Inhoud”.  U mag delen van de Gelicentieerde Inhoud bekijken en afdrukken voor uw eigen interne gebruik, maar niet voor wederverkoop of andere commerciële exploitatie en niet voor gebruik anders dan zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid.  Elk ander gebruik van Gelicentieerde Inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF is ten strengste verboden.

Productinformatie

Hoewel het BEDRIJF commercieel redelijke inspanningen levert om nauwkeurige informatie te verstrekken, veranderen de sectoren waarvan het BEDRIJF deel uitmaakt en de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is en de wet- en regelgeving die van toepassing is op die sectoren en rechtsgebieden regelmatig.   Daarom is de informatie op de Site mogelijk niet actueel of nauwkeurig. Omdat veel factoren een rol spelen in het besluitvormingsproces van de aankoop van een bepaald product en ieders specifieke omstandigheden en behoeften kunnen verschillen, wordt de Gelicentieerde Inhoud uitsluitend ter informatie verstrekt.  Het BEDRIJF kan niet garanderen dat Gelicentieerde Inhoud nauwkeurig is, voldoet aan uw specifieke behoeften of vereisten of dat de verstrekte aanbevelingen, voorschriften of andere informatie volledig, nauwkeurig of actueel is voor uw specifieke behoeften (zie onze disclaimer van garanties in Artikel 10 hieronder).  Elke claim of verklaring over de doeltreffendheid van de producten van het BEDRIJF en/of claims of verklaringen waarin de doeltreffendheid van de producten van het BEDRIJF wordt vergeleken met die van anderen, is uitdrukkelijk beperkt tot het land van toepasselijkheid zoals vermeld op de Site en, indien er geen land naar wordt verwezen, de Verenigde Staten. Als een product of monster dat door het BEDRIJF via de Site wordt aangeboden niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in zijn originele, ongebruikte vorm terug te sturen en ofwel een vervanging van het product dat u hebt gekocht te ontvangen of een terugbetaling van de prijs die u hebt betaald.  Productbeschrijving en prijzen kunnen worden gecorrigeerd en gewijzigd.  Het BEDRIJF kan productbestellingen weigeren of annuleren die tegen een onjuiste prijs zijn geplaatst, of op basis van foutieve promotievoorwaarden, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd. Verkoop via de Site, indien van toepassing, wordt beheerst door de Standaard Verkoopvoorwaarden en/of Factuurvoorwaarden van het BEDRIJF.

Ingediende inhoud

Als u ervoor kiest om te uploaden, post, distribueren, enige inhoud op of via de Site ("Ingediende Inhoud") in te dienen of anderszins te publiceren, u verklaart en garandeert dat u de enige en exclusieve auteur en eigenaar bent van dergelijke Ingediende Inhoud en alle auteursrechten, octrooi en octrooirechten, handelsmerk, handelsgeheimen, recht op publiciteit, recht op privacy en ander eigendomsrecht (gezamenlijk, “IE-rechten”) daarin en doe afstand van alle “morele rechten” die u mogelijk hebt op dergelijke Ingediende Inhoud; dat alle Ingediende Inhoud nauwkeurig is; dat noch de Ingediende Inhoud noch het gebruik ervan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zal schenden, het Privacybeleid van het BEDRIJF of enige wet- of regelgeving; en dat u een volwassene bent (d.w.z. ten minste de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied en daardoor niet een “minderjarige”).  Om twijfel te voorkomen, u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat geen Ingediende Inhoud: onwaar zijn, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend; inbreuk maken, onrechtmatig gebruik of anderszins inbreuk maken op de IE-rechten van derden; een wet overtreden, statuut, verordening of regulering (inclusief, maar niet beperkt tot, die van toepassing zijn op de uitvoercontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame); lasterlijk zijn, bigoted, haatdragend, beledigend zijn voor anderen op basis van ras, religie, etniciteit, geslacht, seksuele identificatie of oriëntatie of onrechtmatig bedreigen of intimideren van een persoon of andere partij; eerder zijn verkocht, overgedragen, gelicentieerd of anderszins overgebracht, geheel of gedeeltelijk, aan u of door u aan een derde partij voor geldelijke of andere overwegingen; of kwaadaardige code bevatten, computervirus, malware of een ander computerprogramma of bestand dat bedoeld is om schade toe te brengen, andere computersoftware vernietigen of bevriezen, hardware of gegevens of deze bloot te stellen aan aanvallen, vernietiging of uitschakeling. 

U verleent het BEDRIJF een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de Ingediende Inhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verwijderen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, te verkopen en/of anderszins over te dragen en/of op te nemen in enige vorm, medium of technologie en om dit recht en deze licentie zonder compensatie aan u over te dragen aan een derde partij.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Ingediende Inhoud naar eigen goeddunken van het BEDRIJF kan worden gebruikt of verwijderd; dat het BEDRIJF het recht heeft om inhoud op of toegankelijk via de Site te wijzigen, te verkorten of te verwijderen, inclusief Ingediende Inhoud; dat het BEDRIJF niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot Ingediende Inhoud; en dat u mogelijk geen capaciteit, mogelijkheid of verhaal hebt om Ingediende Inhoud te bewerken, in te trekken of te verwijderen.   Als u uw e-mailadres of andere contactgegevens verstrekt in verband met of opgenomen in Ingediende Inhoud, stemt u ermee in dat het BEDRIJF en zijn dienstverleners deze kunnen gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot dergelijke Ingediende Inhoud en voor andere doeleinden.

Gedrag van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor uw communicatie en acties die op of via de Site worden ondernomen.  Obscene of beledigende taal, intimidatie, bedreigingen of misbruik van welke aard of vorm dan ook op de Site, inclusief via e-mail, post of andere overdracht is ten strengste verboden.  Imitatie van anderen of het verkeerd voorstellen van uw relatie met het BEDRIJF of een ander is verboden.  U mag geen materiaal uploaden, plaatsen, distribueren, indienen of anderszins publiceren op of via de Site dat lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend, smadelijk, inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend is of dat een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, een wet of andermans rechten schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.

U stemt ermee in geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van iets dat via de Site wordt verzonden (inclusief Ingediende Inhoud) te verhullen, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken of anderszins inbreuk te maken op of inbreuk te maken op de IE-rechten van een ander.  U mag geen commercieel materiaal uploaden naar de Site, de Site gebruiken om anderen te werven, reclame te maken of iets te promoten.

Elke poging om de Site, zijn servers, netwerken, software die wordt gebruikt in verband met de Site (“Software”), apparatuur of database die is verbonden met de Site te verstoren of te verstoren, hetzij via kwaadaardige code, bestanden of andere middelen, of pogingen om Software te demonteren, reverse-engineeren of decompileren, beveiligingsfuncties zoals wachtwoorden te omzeilen of actie te ondernemen die de privacy of veiligheid van de Site, gebruikers of andere bezoekers in gevaar brengt, is ten strengste verboden.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw communicatie en uw activiteiten op de Site.  In geen geval is of zal het BEDRIJF op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke communicatie, het gebruik van de Site door u of een ander, Ingediende Inhoud of Gelicentieerde Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gelicentieerde Inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van de Site, Ingediende Inhoud of Gelicentieerde Inhoud.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om schadeloos te stellen, verdedigen, het BEDRIJF zijn functionarissen vrij te geven en te houden, bestuurders, leveranciers, dienstverleners, co-branders of andere partners, agenten en werknemers, onschadelijk voor alle claims, eisen, schade, vergoedingen en kosten van welke aard dan ook, inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals, als gevolg van of voortvloeiend uit iets dat u via de Site indient of verzendt, met name alle Ingediende Inhoud, uw gebruik van de Site, uw verbinding met de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, de IE-rechten van een andere partij of enige wet- of regelgeving of uw roekeloze, opzettelijk of anderszins onrechtmatig wangedrag. In het geval dat u een wederverkoopcertificaat verstrekt, belasting- of andere informatie die niet waar is, onnauwkeurig, frauduleus, of verouderd, stemt u ermee in het BEDRIJF te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige en alle aansprakelijkheid, schade, verlies of kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals) die het kan oplopen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van bedrijfswinst, belastingen, sancties of sancties, interesse, vergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met een claim, vraag, actie of procedure die door een derde partij tegen het BEDRIJF wordt aangevoerd of gestart op basis van de informatie die u verstrekt of uw gebruik van de Site. 

Wijzigingen in centrum

Het BEDRIJF kan van tijd tot tijd de Gelicentieerde Inhoud, de diensten die via de Site worden aangeboden of beëindigd wijzigen of de capaciteit van de Site uitbreiden.   Het BEDRIJF behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, het Privacybeleid, de Website en/of de Website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te beëindigen.  U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid.  U gaat ermee akkoord dat het BEDRIJF niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke actie.

Beëindiging

Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met name als het BEDRIJF van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website hebt geschonden of niet hebt nageleefd.  Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, ook stoppen met het verstrekken van de Site, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving, of Ingediende Inhoud of andere gebruikersbijdrage verwijderen of weigeren te plaatsen, om welke reden dan ook of zonder reden.  U erkent en gaat ermee akkoord dat elke opschorting of beëindiging kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving en dat het BEDRIJF onmiddellijk verdere toegang tot de Site kan blokkeren.  Het BEDRIJF is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, heeft het BEDRIJF het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iemand die toegang heeft tot of het plaatsen van materiaal op of via de Site. U DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN DOOR, TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN VAN ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR OFWEL HET BEDRIJF OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Links

Deze Site kan links bevatten naar andere internetwebsites of bronnen. Wanneer u op een link naar die sites klikt of deze volgt, verlaat u deze Site. Het BEDRIJF heeft geen controle over dergelijke sites, hun inhoud of middelen of de zakelijke praktijken of beleidslijnen van exploitanten van dergelijke sites.  Noch deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, noch het Privacybeleid van het BEDRIJF is van toepassing op de praktijken van bedrijven of personen die de gelinkte sites exploiteren.  Wees daarom voorzichtig en bekijk de servicevoorwaarden en het privacybeleid van alle sites die u bezoekt om meer te weten te komen over hun praktijken voor het verzamelen van informatie.  Het BEDRIJF wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke externe sites of bronnen of de inhoud daarvan, onderschrijft en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige reclame, producten, diensten, informatie of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. De aanwezigheid van een link op de Site betekent of impliceert niet dat het BEDRIJF de gelinkte site onderschrijft.  Uw gebruik van de links is op eigen risico.  Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op goederen, diensten, informatie of materialen die beschikbaar zijn op of via een dergelijke link, site of bron.

Eigendomsrechten van het BEDRIJF

Alles wat u op de Site ziet of leest, inclusief het verzamelen, compileren, assembleren en ordenen van Gelicentieerde Inhoud, wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en mag niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BEDRIJF.  De Site en de Software ervan, de collectie, compilatie, assemblage en ordening van Gelicentieerde Inhoud, alle beelden, fotografie, afbeeldingen, kunstwerken, tekst, en andere informatie en materiaal op de Site, ongeacht de bron, alle Merken en andere intellectuele eigendom die daarmee verband houden en alle informatie en gegevens die via de Site worden verzameld (die allemaal zijn opgenomen in en deel uitmaken van Gelicentieerde Inhoud), eigendom zijn van het BEDRIJF of zijn leveranciers of partners en beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten. Alle handelsmerken, logo's, handelsnamen, handelsimago, product- en servicemerken die op de Site worden gebruikt, individueel of gecombineerd met elkaar (gezamenlijk de "Merken") en al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van het BEDRIJF, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of andere externe eigenaren die het BEDRIJF het recht en de licentie hebben verleend om hun merken te gebruiken.  U mag de Merken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF of de respectievelijke eigenaar, inclusief gebruik in of als metatags of enige andere “verborgen tekst”.  Andere product- of dienstnamen, logo's, afbeeldingen, paginakoppen, knoppictogrammen en scripts van het BEDRIJF zijn merken of handelsimago's van het BEDRIJF en mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van het BEDRIJF is of op een manier die verwarring op de markt kan veroorzaken of die het BEDRIJF in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

Kennisgevingen en procedures voor het indienen van claims inzake inbreuk op het auteursrecht

Meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Site moeten naar het BEDRIJF worden gestuurd.

Het BEDRIJF respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt zijn gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen.  Het BEDRIJF zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal passende maatregelen nemen onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom.  Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zal het BEDRIJF handelen om de toegang tot materiaal dat inbreuk maakt of het onderwerp blijkt te zijn van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of uit te schakelen en zal het handelen om de toegang tot referenties of links naar materiaal of activiteiten die inbreuk makend blijken te zijn, te verwijderen of uit te schakelen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrek dan alle volgende informatie:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat zou zijn geschonden;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om het BEDRIJF in staat te stellen contact met u op te nemen;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

Per post:

RPM International Inc.

Postbus 777

Medina, Ohio 44258                                                                           

t.a.v. Juridische afdeling

Per fax:

330-225-8743

Per e-mail:

DataProtection@rpminc.com 

(Vermeld “Kennisgeving van inbreuk” in de onderwerpregel.)

 

BELANGRIJKE OPMERKING:DE VOORGAANDE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT OM HET BEDRIJF TE INFORMEREN DAT UW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL MOGELIJK IS GESCHONDEN.  ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS PRODUCTGERELATEERDE VRAGEN EN VERZOEKEN, OF VRAGEN OVER PRIVACY, ZULLEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD ONTVANGEN.

 

DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het BEDRIJF geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site, Gelicentieerde Inhoud of informatie daarin.  Het BEDRIJF richt zich niet op en de Site is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen.  Het BEDRIJF zal geen contact opnemen met minderjarigen over promoties of voor marketingdoeleinden zonder toestemming van een ouder, noch zal het om meer persoonlijke informatie vragen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan een bepaalde activiteit.  Het filtert echter geen advertenties of andere materiële minderjarigen die via de Site of gekoppelde sites kunnen bekijken, waarvan sommige ongepast kunnen zijn voor minderjarigen.

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO IS.  DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL OF PRESTATIE, VRIJ VAN KWAADAARDIGE CODE, NIET-INBREUK EN NIET-INMENGING IN UW GEBRUIK VAN DE GEHELE OF EEN DEEL VAN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE (i) DAT DE SITE VOLDOET AAN UW VEREISTEN, (ii) DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG OF FOUTLOOS, (iii) DAT PRODUCTEN BESCHIKBAAR OF NAUWKEURIG AFGESTELD OF GEPRIJSD ZULLEN ZIJN, (iv) DAT DE RESULTATEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN,  (v) DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DE SITE, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SITE IS GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, OF (vi) DAT PRODUCTEN GOED WORDEN GELEVERD IN JUISTE BEDRAG.

AL HET MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE WORDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO GEDAAN EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA OF VAN DE SITE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE OF ANDERSZINS VAN TOEPASSING IS OP GROND VAN UW AANKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

U UITDRUKKELIJK BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIG, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), OF HET NU VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE WORDEN GETOOND OF BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE OF ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE.  DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL. VOOR ZOVER SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.  HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Opties voor kennisgeving/afmelding

Kennisgevingen aan u kunnen worden verstrekt via e-mail of gewone post.  Het BEDRIJF kan ook kennisgevingen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andere zaken verstrekken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen op de Website weer te geven.   Kennisgeving of andere correspondentie van u aan het BEDRIJF moet per aangetekende post met ontvangstbevestiging worden verzonden naar:

RPM International Inc.

Postbus 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

t.a.v. Webmaster

 

Als u uw informatie wilt bijwerken of geen berichten meer van het BEDRIJF wilt ontvangen, neem dan contact op met het BEDRIJF via DataProtection@rpminc.com.

Algemene informatie

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website vormen de volledige overeenkomst tussen u en het BEDRIJF met betrekking tot en zijn van toepassing op uw activiteiten en gebruik van de Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en het BEDRIJF.  U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in facturen, inkooporders, verzendmanifesten, vrachtbrieven of voorwaarden en contracten die van toepassing kunnen zijn wanneer u producten of diensten koopt of gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, uw gebruik van de Site en elke andere overeenkomst met en de relatie tussen u en het BEDRIJF worden beheerst door de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de keuze van wettelijke bepalingen, noch zal het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 van toepassing zijn.  U en het BEDRIJF stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de relevante staats- of federale rechtbanken in de staat Delaware, Verenigde Staten en afstand te doen van elk bezwaar tegen de locatie daarin.  Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF, naar eigen goeddunken, kan van u eisen dat u geschillen indient die voortvloeien uit het gebruik van deze Site, deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, overtreding, nietigheid, ongeldigheid, wanprestatie of beëindiging daarvan, evenals geschillen die hiaten in het contract of nieuw ontstane omstandigheden opvullen, voor definitieve en bindende arbitrage volgens de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association door één arbiter die is aangewezen in overeenstemming met die regels.   Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat Delaware en vindt deze uitsluitend plaats in de rechtbanken van Delaware zoals uiteengezet in dit artikel.  Elke arbitrage-uitspraak die wordt ingesteld op grond van deze clausule is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en geen billijke vergoeding.  Verder heeft de arbiter geen bevoegdheid om punitieve, gevolgschade of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten door de werkelijke directe schade van de winnende partij in een arbitrage die wordt gestart op grond van dit artikel, behalve zoals vereist door de wet.   Niettegenstaande het voorgaande kan het BEDRIJF billijke schadevergoeding, inclusief voorlopig en permanent bevel, eisen bij elke bevoegde rechtbank om verduistering, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking of inbreuk op IE-rechten te voorkomen of te verbieden.  Het nalaten van het BEDRIJF om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.  Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen u en het BEDRIJF (als de “Partijen” hierbij) niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de intenties van de Partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van de Website blijven volledig van kracht.  U gaat ermee akkoord dat ongeacht enige andersluidende wet of wet, u een claim of rechtsvordering moet indienen die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan of voor altijd is uitgesloten.  De titels van de secties in de Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

Schendingen

Meld schendingen van de gebruiksvoorwaarden van de website of het privacybeleid aan DataProtection@rpminc.com.

De Partijen erkennen dat zij hebben vereist dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website in het Engels worden opgesteld en verstrekt.

Bepalingen specifiek voor gebruikers in de Verenigde Staten

Het BEDRIJF houdt zich aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) op onze Site.  De privacy van een kind is belangrijk voor ons.  Niemand jonger dan 13 jaar is gemachtigd of toegestaan om persoonlijke informatie te verstrekken aan of op onze Site. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op de Site of op of via een van de functies op de Site of verstrek geen informatie over uzelf aan ons, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt.  Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen.  Het verstrekken van persoonlijke informatie over een kind, inclusief de naam en leeftijd van het kind, is strikt naar goeddunken van de ouder.  Een ouder kan op elk moment verzoeken om inzage in zijn/haar persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van zijn/haar kind die hij/zij aan ons heeft verstrekt.  Een ouder kan ook vragen om het te laten verwijderen door een verzoek te sturen naar DataProtection@rpminc.com.  Bezoekers van de Site jonger dan 18 jaar moeten deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid met hun ouders lezen voor begeleiding.

Privacyrechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde rechtsgebieden kan gebruikers van de Site die ingezetenen zijn van dergelijke rechtsgebieden toestaan om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot ons bewaren, gebruik, openbaarmaking en/of verwijdering van hun persoonlijke informatie.   Meer informatie over de praktijken voor gegevensverwerking van het BEDRIJF en de privacyrechten van gebruikers is te vinden in het Privacybeleid van het BEDRIJF op https://www.rpminc.com/privacy-policy/.

Laatst bijgewerkt: 10 april 2023

Dit document is vertaald met behulp van machinevertaling.  De Engelse versie prevaleert in geval van discrepantie. 

Gebruiksvoorwaarden

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A. (“COMPANY”) maintains this website located at www.timberex.com and its associated websites, webpages, content and other materials (collectively the “Site”) to provide to you information about COMPANY, its industry and products.  Your access to and use of the Site is subject to these Terms of Use and our Privacy Policy and all applicable laws.  By accessing the Site, you accept, without limitation or qualification, these Terms of Use and our Privacy Policy. You should review the most current version of the Terms of Use and the Privacy Policy often as they may be modified from time to time and the terms, as modified, will govern your use of the Site.   All changes are effective immediately when we post them, and apply to all access to and use of the Site thereafter and your continued use of the Site after we make changes is deemed to be acceptance of those changes. Any new features that augment or enhance the Site also will be subject to these Terms of Use and Privacy Policy. 

1.       Generally

You are free to browse the Site, to access company periodic e-newsletters, technical libraries, view product catalog(s), submit questions, participate in any contests, promotions, surveys or other services and view any other information contained on the site.  This and all other company-approved material available on the Site is referred to as “Licensed Content.”  You may view and print portions of the Licensed Content for your own internal use but not for resale or other commercial exploitation and not for use other than as provided in these Terms of Use and the Privacy Policy.  Any other use of Licensed Content without COMPANY’s prior written approval is strictly prohibited.     

2.       Product Information

While COMPANY uses commercially reasonable efforts to provide accurate information, the industries of which COMPANY is a part and the jurisdictions in which the company operates and the laws and regulations applicable to those industries and jurisdictions change frequently.  Therefore information contained on the Site may not be current or accurate. Because many factors go into the decision-making process of purchasing a given product and everyone’s particular circumstances and needs may differ, the Licensed Content is provided for informational purposes only.  COMPANY cannot ensure or guarantee and does not warrant that your product selection will be accurate, meet your particular needs or requirements or that the recommendations, regulations or other information provided is complete, accurate or current for your specific needs (see our disclaimer of warranties in Section 10 below).  Each claim or statement about the effectiveness of COMPANY products and/or claims or statements comparing the effectiveness of COMPANY products to that of others is expressly limited to the country of applicability as referenced on the site and if no country is referred, the United States, unless otherwise stated on the Site. If a product or sample offered by COMPANY through the Site is not as described, your sole remedy is to return it in its original, unused form and receive either a replacement of the product you purchased or a refund of the price you actually paid.  Product description and pricing is subject to correction and change.  COMPANY may refuse or cancel product orders placed at an incorrect price, or based upon erroneous promotion terms, whether or not the order has been confirmed. Sales made through the Site, if any, are governed by COMPANY Standard Terms and Conditions of Sale and/or Invoice-Terms and Conditions.  

3.       User Conduct

Obscene or abusive language, harassment, threats, or abuse of any nature or form on the Site, including via e-mail, post or other transmission is strictly prohibited.  Impersonation of others or misrepresenting your affiliation with COMPANY or another is prohibited.  You may not upload to, distribute or otherwise publish through the Site any material that is defamatory, vulgar, obscene, threatening, libelous, invasive of another’s privacy or publicity rights, hateful, racially or ethnically objectionable or which may constitute or encourage a criminal offense, violate any law or another’s rights or otherwise give rise to liability.  

You agree not to forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of anything transmitted through the Site, disclose proprietary or confidential information or otherwise infringe another’s patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary right (“Rights”).  You may not upload commercial material to the Site, use the Site to solicit others, advertise or promote anything.   

Any attempt to interfere with or disrupt the Site, its servers, networks, Software, equipment or database connected to the Site, whether via malicious code, files or other means, or attempts to disassemble, reverse engineer or decompile any Software, circumvent security features such as passwords, or take any action that compromises the privacy or security of the Site, users or other visitors is strictly prohibited.

You are responsible for your Communications and your activities on the Site.  Under no circumstances is or will COMPANY be liable in any way for any Communications, your or another’s use of the Site or any Licensed Content, including but not limited to any errors or omissions in any Licensed Content, or for loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Licensed Content via the Site.  

4.       Indemnity

You agree to indemnify, defend, release and hold COMPANY its officers, directors, suppliers, service providers, co-branders or other partners, agents and employees, harmless from all claims, demands, damages, fees and costs of any nature, including reasonable fees of attorneys’ and other professionals, due to or arising out of anything you submit or transmit through the Site, your use of the Site, your connection to the Site, your violation of these Terms of Use or your violation of any Rights. In the event you provide resale certificate, tax or other information that is untrue, inaccurate, fraudulent, or out of date, you agree to indemnify COMPANY for and hold it harmless from and against any and all liability, damages, loss or expense (including reasonable fees of attorneys and other professionals) it may incur, including but not limited to loss of business profits, taxes, penalties or sanctions, interest, fees, costs and expenses of any nature arising from or related to any claim, demand, action or proceeding alleged or initiated against COMPANY by any third party based upon the information you provide or your use of the Site.

5.       Modifications to Site

From time to time COMPANY may change the Licensed Content, the services offered or terminated through the Site or expand the Site’s capability.   COMPANY also reserves the right at any time and from time to time to modify these Terms of Use, the Privacy Policy, the Site and/or discontinue, temporarily or permanently, the Site (or any part thereof) with or without notice.  You are responsible for regularly reviewing these Terms and Conditions and the Privacy Policy.  You agree that COMPANY shall not be liable to you or to any third party for any such action.

6.       Termination

COMPANY, in its sole discretion, may suspend or terminate your access or use for any reason, but especially if COMPANY believes that you have violated or acted inconsistently with the letter or spirit of these Terms of Use.  COMPANY may also in its sole discretion and at any time discontinue providing the Site, or any part thereof, with or without notice, or remove or refuse to post any user contribution for any or no reason in our sole discretion.  You agree that any suspension or termination may be effected without prior notice, and acknowledge and agree that COMPANY may immediately bar further access to the Site.  COMPANY shall not be liable to you or any third party for any suspension or termination of your access to or use of the Site. Without limiting the foregoing, COMPANY has the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the Site. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS COMPANY AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER COMPANY OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

7.       Links

This Site may contain links to other internet websites or resources.  When you link to those sites, you leave this Site. COMPANY has no control over such sites, their content and resources or the business practices or policies of operators of such sites.  COMPANY’s privacy terms do not apply to the practices of any companies or individuals operating the linked sites.  Therefore, please use caution and review the privacy policies of any sites that you visit to learn more about their information-gathering practices.  COMPANY expressly disclaims all responsibility or liability for the availability or accuracy of such external sites or resources or the content thereon, does not endorse and is not responsible or liable for any advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. The inclusion of any link on the Site does not imply that COMPANY endorses the linked site.  Your use of the links is at your own risk.  You further acknowledge and agree that COMPANY shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with your use of or reliance on any goods, services or materials available on or through any such link, site or resource.

8.       COMPANY’s Proprietary Rights

Everything you see or read on the Site, including the collection, compilation, assembly and arrangement of Licensed Content, is protected by all United States and international copyright laws, and may not be used except as provided in these Terms of Use without COMPANY’s express written permission.  The Site and any necessary software used in connection with the Site (“Software”), the collection, compilation, assembly and arrangement of Licensed Content, all images, photography, graphics, artwork, text, and other information and material found on the Site, regardless of source, all Marks and other intellectual property relating thereto and all information and data collected through the Site (all of which are included in and as the “Licensed Content”), is owned by COMPANY or its suppliers or partners and contains proprietary and confidential information that is protected by all applicable intellectual property and other laws. All trademarks, logos, trade names, trade dress, product and service marks, individually or combined with one another (collectively the “Marks”) and whether or not registered, are proprietary to COMPANY, their subsidiaries and affiliates, or other third party owners who have granted COMPANY the right and license to use its marks (“Third Party Marks”).  You may not use or display the Marks or Third Party Marks in any manner without the prior written consent of COMPANY or the respective owner.  This includes use in or as meta tags or any other “hidden text”.  Other COMPANY product or service names, logos, graphics, page headers, button icons and scripts are trademarks or trade dress of COMPANY and may not be used in connection with any product or service that is not COMPANY’s in any manner, but especially that which is likely to cause confusion in the marketplace or in any matter that disparages or discredits COMPANY.

9.    Notices and Procedures for Making Claims of Copyright Infringement

Notifications of claimed copyright infringement should be sent to COMPANY.   

COMPANY respects the intellectual property of others, and asks its users and visitors to do the same.  COMPANY will process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under applicable intellectual property laws.  Upon receipt of notices complying with applicable law, COMPANY will act to remove or disable access to any material found to be infringing or found to be the subject of infringing activity and will act to remove or disable access to any reference or link to material or activity that is found to be infringing.

If you believe that your work has been copied in any way that constitutes copyright infringement, please provide all of the following information:

 • a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed;
 • a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
 • a description of where the material that you claim is infringing is located on the Site;
 • your address, telephone number, and email address and all other information reasonably sufficient to permit COMPANY to contact you;
 • a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
 • a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Notices of claimed copyright infringement should be directed to:

By mail:           

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem Belgium

Webmaster

By fax:             +32 (0)13 460 201

                (Please include “Notice of Infringement” in the subject line.)

IMPORTANT NOTE:  THE PRECEDING INFORMATION IS PROVIDED EXCLUSIVELY FOR NOTIFYING COMPANY THAT YOUR COPYRIGHTED MATERIAL MAY HAVE BEEN INFRINGED.  ALL OTHER INQUIRIES, SUCH AS PRODUCT-RELATED QUESTIONS AND REQUESTS, OR QUESTIONS ON PRIVACY, WILL NOT RECEIVE A RESPONSE THROUGH THIS PROCESS.    

10.    DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY

COMPANY makes no representations or warranties about the accuracy or completeness of the Site or Licensed Content.  COMPANY does not target, and the Site is not intended for use by, children under age 13.  COMPANY will not contact children under age 13 about promotions or for marketing purposes without a parent’s permission nor will it ask for more personal information than is reasonably necessary to participate in a given activity.  However, it does not filter ads or other material children may view through the Site or linked sites, some of which may be inappropriate for children.

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT:

(a)          YOUR USE OF THE SITE IS AT YOUR SOLE RISK.  THE SITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE, FREEDOM FROM MALICIOUS CODE, NON-INFRINGEMENT AND NONINTERFERENCE WITH YOUR USE OF ALL OR ANY PART OF THE SITE.

(b)          COMPANY MAKES NO WARRANTY (i) THAT THE SITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, ACCURATE OR ERROR-FREE, (iii) THAT PRODUCTS WILL BE AVAILABLE, ACCURATELY DEPICTED OR PRICED, (iv) THAT THE RESULTS OBTAINED FROM USE OF THE SITE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE,  (v) THAT THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, THE SITE, INFORMATION, OR OTHER MATERIAL PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE SITE WILL MEET YOUR EXPECTATIONS, OR (vi) THAT PRODUCTS WILL BE PROPERLY DELIVERED IN PROPER AMOUNTS.

(c)           ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SITE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY RESULTING DAMAGE.

(e)           NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM COMPANY OR THROUGH OR FROM THE SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THESE TERMS OF USE OR OTHERWISE APPLICABLE PURSUANT TO YOUR PURCHASE OF COMPANY PRODUCTS OR SERVICES.

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF COMPANY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), WHETHER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR THE INABILITY TO USE, ACCURACY OF THE INFORMATION, PRODUCTS AND MATERIALS SHOWN OR AVAILABLE FROM THE SITE OR ANY OTHER MATTER RELATING TO YOUR ACCESS TO OR USE OF THE SITE.  THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. TO THE EXTENT THAT SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.  THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

11.    Notice/Opt Out Options

Notices to you may be made via either email or regular mail.  The Site may also provide notices of changes to these Terms of Use or other matters by displaying notices or links to notices to you generally on the Site.  Notice or other correspondence to COMPANY should be sent by certified mail, return receipt requested to: 

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem Belgium

Attn:  Webmaster

Should you wish to update your information or no longer receive communications from COMPANY, please contact COMPANY

12.    General Information

These Terms of Use and any other agreements, whether or not referenced herein, constitute the entire agreement between you and COMPANY with regard to and shall govern your activities and use of the Site, superseding any prior agreements between you and COMPANY.  You also may be subject to additional terms and conditions contained in invoices, purchase orders, shipping manifests, bills of lading or terms and contracts that may apply when you purchase products or services or use affiliate services, third party content or third party software. These Terms of Use, your use of the Site and any other agreement with and the relationship between you and COMPANY shall be governed by the laws of the State of Delaware, United States without regard to choice of law provisions, nor shall the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods apply.  You and COMPANY agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the pertinent state or federal courts located within State of Delaware, United States.  By using this Site, you agree that COMPANY, in its sole discretion, may require you to submit any disputes arising from use of this Site, these Terms of Use or the Privacy Policy concerning or including disputes arising from or concerning the interpretation, violation, nullity, invalidity, non-performance or termination, as well as disputes filling gaps in contract or its newly arisen circumstances, to final and binding arbitration under the International Rules of Arbitration of the American Arbitration Association by one arbitrator appointed in accordance with said Rules.  Notwithstanding these rules, however, such proceeding shall be governed by the laws of the State of Delaware and shall take place exclusively in Delaware courts as set forth in this Section.  Any arbitration award initiated under this clause shall be limited to monetary damages and not equitable relief.  Further, the arbitrator shall have no authority to award punitive, consequential or other damages not measured by the prevailing party’s actual direct damages in any arbitration initiated pursuant to this Section except as required by statute.  Notwithstanding the foregoing, COMPANY may seek equitable relief, including preliminary and permanent injunction, in any court of competent jurisdiction to prevent or enjoin misappropriation, misuse, unauthorized disclosure or infringement of any intellectual property rights.  The failure of COMPANY to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision.  If any provision of the Terms of Use or the Privacy Policy is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties’ intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms of Use remain in full force and effect.  You agree that regardless of any statute or law to the contrary, you must file any claim or cause of action arising out of or related to your use of the Site, Terms of Use or the Privacy Policy within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.  The section titles in the Terms of Use are for convenience only and have no legal or contractual effect.    

13.    Violations

Please report any violations of the Terms of Use or the Privacy Policy via our contact form.

The parties acknowledge that they have required that these Terms of Use be prepared and provided in English.

14.          Provisions specific to users in the United States

COMPANY adheres to the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) on our Site.  A child’s privacy is important to us.  No one under age 13 may provide any personal information to or on our Site. We do not knowingly collect personal information from children under 13. If you are under 13, do not use or provide any information on the Site or on or through any of the features on the Site or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, e-mail address or any screen name or user name you may use.  If we learn we have collected or received personal information from a child under 13 without verification of parental consent, we will delete that information.  Providing any personal information regarding a child, including the child’s name and age is strictly at the parent’s discretion.  At any time a parent can request to review their personal information and their child's personal information that they have submitted to us.  A parent may also ask to have it deleted by sending a request via our contact form.  If a visitor to the Site is under the age of 18, they should read these Terms of Use and Privacy Policy with their parents for guidance.